The Poster of Movie Pinjada Back Again

Pinjada Back Again (2018)

Full Crew


DIRECTOR Himal K.C.
CINEMATOGRAPHY Saurav Lama
STORY Maunta Shrestha
EDITOR Banish Shah, Milan Shrestha
MUSIC DIRECTOR Basanta Sapkota, Rajan Raj Shivakoti, Arjun Pokharel
ACTION DIRECTOR Himal K.C.
BACKGROUND MUSIC Ramji Lamichhane
CHOREOGRAPHER Ramji Lamichhane
SOUND ENGINEER Mukesh Shah
PRODUCTION MANAGER Kumar Silwal
COLORIST Manoranjan Shrestha
VISUAL EFFECTS Akki Sharma, Shree Krishna Shrestha (vfx), Satyam Rana, Sudeep Acharya

MOVIES THIS WEEK

No Movies!